Свідоцтво про державну реєстрацію

СТАТУТ
РОГАТИНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІДРОДЖЕННЯ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ

1.1. Рогатинська громадська організація «Відродження» (надалі: РГО «Відродження») створена відповідно до Конституції України та Закону України «Про об"єднання громадян». Керується у своїй діяльності Законами України «Про музеї та музейну справу», «Про культурну спадщину», «Про культуру» та цим Статутом.

1.2. РГО «Відродження» створюється на невизначений термін, має місцевий неприбутковий статус та поширює свою діяльність на територію Рогатинського району Івано-Франківської області.

1.3. РГО «Відродження» є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку і штамп.

1.4. РГО «Відродження» діє на принципі добровільності вступу та виходу, самоврядування, гласності, відповідальності за виконання взятих зобов"язань.

1.5. Юридична адреса РГО «Відродження»: 77000, Івано-Франківська обл., м.Рогатин, вул.Галицька, 119,

кв.72, тел. (03435) 21-822.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою діяльності РГО «Відродження» є історико- краєзнавча діяльність з метою відродження заснованого у 1939р. регіонального історико-краєзнавчого музею Опілля в м.Рогатині, зруйнованого в часи Другої світової війни.

2.2. ОСНОВНИМ ЗАВДАНЯМ РГО «ВІДРОДЖЕННЯ» Є:

- зосередження зусиль громадськості на охорону, збереження та використання культурної спадщини краю національного та місцевого статусу;

- проведення дослідницько-творчої діяльності у галузі культури, історії та краєзнавства;

- сприяння відродженню духовності, історичної пам"яті, народних промислів та ремесел;

- формування місцевого краєзнавчого бібліографічного каталога та енциклопедичного довідника;

- сприяти діяльності дослідникам історії нашого краю, надавати їм при можливості із цією

метою матеріальну підтримку;

- формування музейного фонду з метою відродження регіонального історико-краєзнавчого музею Опілля, відповідно до цієї мети проводить творчі виставки, конкурси, тематичні вечори,семінари та інш. культурно-масові заходи;

- внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо збереження, реставрації та використання культурної спадщини краю;

- організація науково- дослідницьких експедицій на теренах Опілля;

- проведення видавничої діяльності ( публікація архівних історичних джерел, інформаційних бюлетенів та брошур), формування та тиражування аудіо-відео та фотоматеріалів з питань краєзнавства, створення електронного каталогу давніх фотосвітлин Опілля;

- створення гуртків,студій та інш. об'єднань незалежно від вікового цензу з метою сприяння виконанню основних напрямків діяльності РГО «Відродження»;

- співробітництво з неурядовими громадськими об"єднаннями України і зарубіжжя, та з органами місцевої влади.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членство у РГО «Відродження» є добровільним і індивідуальним;

3.2. Індивідуальним членом РГО «Відродження» можуть бути громадяни

України, іноземні громадяни та особи без громадянства яким виповнилося 14 років та які зобов"язуються виконувати даний Статут і приймати активну участь у діяльності організації;

3.3. Прийом у індивідуальні члени здійснюється на підставі письмової заяви-анкети ;

4. ПРАВА І ОБОВ"ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. ЧЛЕНИ МАЮТЬ ПРАВО:

- брати участь в усіх заходах організації;

- брати участь у роботі організації в порядку визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки, давати пропозиції щодо діяльності організації;

- отримувати необхідну інформацію про діяльність керівних органів організації;

- добровільно виходити їз членів організації за письмовою чи усною заявою;

4.2. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОБОВ"ЯЗАНІ:

- сприяти досягненню мети та завдань РГО «Відродження»:

- виконувати вимоги даного Статуту;

- утримуватися від підтримки та протистояти будь-яким проектам органів місцевого самоврядування, які не відповідають охороні та збереженні культурної спадщини краю;

- залучати до діяльності організації зацікавлених інвесторів та окремих творчих громадян.

4.3. Член організації може бути виключений у разі недотримання вимог даного Статуту;

4.4. Питання щодо прийняття та вибуття членів вирішує Рада організації. Рада може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до організації індивідуальних членів.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5.1.Вищим керівним органом організації є загальні збори, які вирішують основні питання діяльності:

- приймають Статут та вносять до нього зміни та доповнення;

- обирають та відкликають Голову організації та членів Ради;

- приймають рішення про припинення діяльності організації.

5.2.Загальні збори організації збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються чинними якщо в їхній роботі беруть участь не менше 50% членів організації. Усі рішення ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю учасників Загальних зборів.

5.3. Загальні Збори очолює голова Зборів, який обирається простою більшістю учасниками Зборів.

5.4. Скликання Зборів може ініціюватись Головою організації або більшістю членів.

5.5. У період між Загальними зборами постійно діючим органом організації є Рада, кількісний склад якої визначається Зборами. Раду очолює Голова організації та здійснює поточну діяльність, підписує від імені організації будь-які документи,

5.6. Голова представляє РГО «Відродження» у відносинах з державними органами та з іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.

5.7. Голова організації відповідає за збереження документації, печатки, штампу та іншого майна організації.

5.8. Ревізійна комісія складається із трьох членів організації, які обираються загальними Зборами організації та здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності організації.

6. Джерела надходжень і порядок використання коштів необхідних для виконання Статутних завдань.

6.1.РГО «Відродження» є неприбутковою організацією. Джерелами формування коштів на виконання Статутної діяльності є:

- цільові гранди вітчизняних та міжнародних урядових та громадських організацій;

- добровільні пожертвування та внески від фізичних та юридичних осіб;

- інші джерела, які не заборонені чинним Законодавством України.

6.2. Порядок використання коштів:

-кошти, що надходять від добровільних пожертвувань та грандів можуть

використовуватися для проведення музеєфікації майбутнього приміщення регіонального історико-краєзнавчого музею та прилеглої території;

- на організацію науково- дослідних експедицій та відряджень членів організації у державні архіви України, наукові бібліотеки та установи з метою виконання Статутних завдань;

- на виготовлення копій важливих історичних документів, придбання для майбутнього музею обладнання, технічних засобів, музейних предметів та музейного майна;

- для проведення заходів передбачених даним Статутом ;

- для заведення музейної картотеки, книг первинного обліку музейних предметів та іншої музейної документації;

- для видавничої діяльності передбаченої даним Статутом.

6.3. Забороняється використовувати кошти організації на цілі, які не передбачені метою діяльності РГО «Відродження».

6.4. Організація дотримується чинного порядку ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

6.5. Контроль за діяльністю РГО «Відродження» здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного Законодавства України.

7. Порядок внесення змін та доповнень Статуту

7.1Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосує 23 присутніх на Загальних Зборах.

7.2. Про зміни, що сталися в Статутному документі організація повідомляє в 10-ти денний термін районне управління юстиції.

8. Порядок припинення діяльності та вирішення майнових питань

8.1. Припинення діяльності здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації, якщо за таке рішення проголосувало більшість членів організації

8.2. Реорганізація або ліквідація організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку передбачених чинним законодавством.

8.3 Ліквідація здійснюється комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

8.4. При реорганізації організації всі права, обов"язки, кошти, документація, майно та інші обов"язки переходять до правонаступника.

8.5. Кошти та інше майно організації не можуть перерозприділятися між її членами а передаються місцевому музею або використовується на інші благодійні цілі шляхом передачі їх неприбутковим організаціям профільного напряму діяльності незалежно від форм власності.

01.03.2011 р. , м. Рогатин. 

Меню